Algemene voorwaarden

ONDERHOUDSCONTRACT

Op deze pagina vind je de voorwaarden van onze onderhoudscontracten. Bij vragen kun je ons altijd bellen of mailen. 

De algemene voorwaarden van Ons zusterbedrijf Gasservice Brabant zijn van toepassing.

1. Abonnementen

Deze kunnen afgesloten worden t.b.v. de centrale verwarmingsinstallatie, waarvan de maximum capaciteit niet groter is dan 45 KW.

2. Begripsomschrijving

A. Onderhoudsabonnement

Dit omvat: 1x per jaar wordt de centrale verwarming grondig nagekeken: de ketel, de brander, de regel- en beveiligingsapparatuur wordt gereinigd, gecontroleerd en op het juiste gasverbruik ingesteld.

B. Storings- en onderhoudsabonnement

Dit omvat: Niet alleen worden de werkzaamheden die onder A zijn genoemd (onderhoudsabonnement) verricht, maar ook worden eventuele storingen gratis verholpen zonder berekening van voorrijden en/of uurtarief en worden kleine onderdelen –dit zijn onderdelen met een maximum waarde van € 1.00 per onderdeel-gratis vervangen. Bij Storingen binnen 3 maanden na het afsluiten van het contract worden arbeidsloon en voorrijkosten doorberekend.

C. Combinatie-abonnement

Bij dit abonnement is ook het jaarlijks onderhoud van de door u aangegeven andere gasapparaten, zoals gasboiler en geiser inbegrepen. Een combinatie-abonnement kan alleen worden afgesloten in combinatie met de onder A of B genoemde abonnementen.

3. Niet inbegrepen

In bovengenoemde abonnementen zijn niet inbegrepen:

a. Storingen die optreden binnen 3 maanden, na het afsluiten van het onderhoudscontract.

b. De vervanging van materialen. Deze worden berekend tegen normale verkoop en/of standaardprijzen, met uitzondering van de hierboven onder B (Storings- en onderhoudsabonnement) genoemde kleine onderdelen.

c. Het verhelpen van storingen ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de installatie, zoals het niet uitvoering van bedieningshandelingen, het gebruik van onjuiste niet voor de installatie geschikte brandstof en/of elektriciteit, te lage gasdruk, defecte elektrische zekeringen, onjuiste stand van de schakelaars, verkeerd ingestelde thermostaten en/of andere regelmatig gehanteerde apparatuur.

d. Storingen die ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door andere dan ons personeel.

e. Het ontkalken van toestellen

f. Storingen ontstaan door lekkages in het watercircuit van de CV installatie.

g. Storingen ontstaan door geen of slecht onderhoud. (Niet op tijd afspraak gemaakt voor onderhoud).

h. Verstoppingen

i. Alle storingen en/of lekkages buiten de mantel van de ketel

j. De verlengde garantie van defecte Onderdelen geldt niet voor: a. alle externe apparatuur, zoals boilers en thermostaten; b. slijtage Onderdelen waaronder manteldelen, ionisatie pen, gloeiplug, ontstekingspen, (glas)zekeringen, (ketel)accessoires en pakkingen; c. defecten ten gevolge van: · gebrekkig of achterstallig onderhoud/inspectie; · blikseminslag en schade door externe brand; · natuurrampen, oorlog of terrorisme; · industriële toepassing; · kalkafzetting door hoge PH-waarde; · oneigenlijk gebruik;

k. Open toestellen zonder ventilator worden door ons niet meer in onderhoud genomen.

4. Reparaties

Bij nodig blijkende reparaties en/of verwisseling van duurdere onderdelen wordt eerst contact met u opgenomen. Deze werkzaamheden zullen eerst na uw opdracht tegen normale berekening van de materiaalkosten en arbeidsloon worden uitgevoerd. Storings werkzaamheden aan installatieonderdelen, waarvan door ons aan u defecten zijn gemeld en die wachten op uw opdracht tot reparatie en/of vernieuwing, zullen tegen normale berekening van materialen en arbeidskosten worden uitgevoerd.

5. Duur van de overeenkomst

a. De overeenkomst gaat in, de eerstvolgende kalendermaand na aanmelding. De overeenkomst geldt voor de tijd van 1 jaar, doch wordt geacht telkens stilzwijgend voor 1 jaar te zijn verlengd, indien deze niet door een van de partijen uiterlijk 1 maand van te voren is opgezegd. De opzegtermijn  is 1 maand en dient schriftelijk te worden opgezegd.

b. Afsluiten overeenkomst bij spoed eisende storingen. Bij een overeenkomst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de spoedservice en een contract van te voren wordt afgesloten, geldt geen herroepingsrecht. De overeenkomst gaat direct in na het online afsluiten van de overeenkomst en heeft een duur van 1 jaar.

6. Verhuizing

De opdrachtgever verplicht zich in geval van verhuizing uiterlijk 1 maand voor de datum van verhuizing hiervan schriftelijkmededeling aan Gasservice Brabant B.V. te doen.Uw abonnement vervalt de maand volgend op die van de verhuizing.

7. Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen te geschieden volgens de aan ommezijde vermelde regeling. Gasservice Brabant is steeds bevoegd zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst ontbonden te verklaren wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst niet tijdig is nagekomen.

8. Tarieven

Gasservice Brabant B.V. behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven aan te passen ten gevolge van externe kostenstijgingen. Deze verhoging zal door Gasservice Brabant B.V. schriftelijk worden medegedeeld. In geval van tariefswijziging heeft de opdrachtgever, in afwijking van hetgeen hierboven (sub.5) is vermeld, het recht de overeenkomst binnen 1 maand na de datum waarop de tariefswijziging wordt medegedeeld, op te zeggen tegen het eind van de eerstvolgende maand.

Tevens ontvangt u na de administratieve afhandeling een bevestiging met aanvullende voorwaarden.

Bel ons